slovenský raj
husky logo

Partneri AHS :

HUSKY
výrobca kvalitného outdoorového oblečenia, batohov, spacích vakov a stanov.

DAJAMA vydavateľstvo
sa od začiatku svojej existencie venuje propagácii regiónov Slovenska a vydávaniu publikácií o jeho geograficko-historických oblastiach.

Krásy Slovenska
Turisticko-vlastivedný časopis pre tých, ktorí majú radi turistiku, cestovanie a neustále objavovanie Slovenska.

vytlačiť stránku

Ubytovanie :

penzion Patierna Penzión Pastierňa
Navštívte vyhľádavaný penzión na okraji obce Dedinky, obklopený galériou Gačovských skál ....

chata Piecky Chata Piecky
Jej názov je odvodený od niekdajšej píly a ešte dnes je tu možno nájsť niekoľko pôvodných zrubových ....

privat Cassiopea Privát Cassiopea
Ubytovanie Cassiopeia sa nachádza v južnej časti Národného parku Slovenský raj v obci Mlynky ....

Kláštorisko Kláštorisko
Klaštorisko -jediné turistické stredisko vo vnútri Slovenského raja je aj významnou archeologickou lokalitou....

turistika

Flóra Národného parku Slovenský raj

Slovenský raj je územím so vzácnou koncentrovanosťou prírodného bohatstva, jeden z najcennejších komplexov západokarpatskej kveteny s vel'kým bohatstvom druhov. Vzácny je výskyt viacerých druhov karpatských a západokarpatských endemitov a subendemitov. Aj to bol jeden z hlavných dôvodov ustanovenia územia za národný park. Vyskytuje sa tu okolo 1000 druhov vyšších rastlín, 120 druhov machorastov, 300 druhov húb, 80 druhov lišajníkov. Viacero druhov rastlín je však už v zozname ohrozených druhov. Napríklad kosatec bezlistý, jazyčník sibírsky, Lykovec voňavý. Takmer celú oblasť národného parku (92 %) pokrývajú lesy. Ich druhová pestrosť je zárukou ekologickej stability prostredia. Prevládajú jedl'ové bučiny s prevahou buka, smreka, jedle a javora. Na strmých vápencových bralách sa zachovali reliktné borovice. V Prielome Hornádu aj v tiesňavách sa ojedinelo vyskytuje tis obyčajný. Nižšie polohy lesného porastu pokrýva viacero druhov krov, ako hloh, baza, šípka alebo zemolez čierny. Pôvodné drevinové zloženie lesa negatívne ovplyvnila výroba dreveného uhlia (až do začiatku 20. stor). Bola podmienená ťažbou a spracovaním rúd na tomto území. Scenériu niektorých lokalít poznačila veterná smršť v roku 1995 (okolie Kláštoriska, Kláštorská roklina, Ihrík a tiesňava Vel'ký Sokol). Ozdobou územia je pestrá kvetena. Charakteristickou črtou najatraktivnejších lokalít - tiesňav, kaňonov a úzkych hlbokých dolin - je teplotná inverzia. Jedná sa o teplotný zvrat pásiem, kedy chladnomilné vysokohorské a vlhkomilné druhy sa nachádzajú v nižších polohách a naopak vo vyšších polohách prevládajú teplomilné druhy. Lesné spoločenstvo zastupuje kopytnik európsky, lipkavec marinkový, z ohrozených druhov I'alia zlatohlavá, črievičnik papučkový. Prostredie tiesňav zdob i kortúza Matthioliho, soldanelka karpatská. Na vápencových slnečných svahoch sa nachádzajú teplomilné druhy ako poniklec slovenský - symbol Slovenského raja, či kosatec bezlistý. Pestrú vegetáciu lúk, slatín a rašelinísk zastupuje šafran spišský, orlíček obyčajný, vo vlhšom prostredí prvosienka pomúčená - všetko chránené druhy.